Jullie uitje maken wij onvergetelijk!

Artikel 1 - Definities

 1. MS Promotions is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het organiseren van bedrijfsuitjes en quizzen voor bedrijven
 2. Onder MS Promotions wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van MS Promotions, zoals genoemd in artikel 1.5.
 4. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen MS Promotions en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door MS Promotions en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, inhoudende de organisatie van uitjes, quizzen en alsmede alle andere door MS Promotions ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website

www.bedrijfsuitjequiz.nl


Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en MS Promotions gesloten Overeenkomsten waarbij MS Promotions Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MS Promotions overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van MS Promotions.


Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 

 1. De Overeenkomst tussen Klant en MS Promotions komt tot stand wanneer MS Promotions het offerteformulier van de Klant heeft ontvangen.


Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst
 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. MS Promotions zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 3. MS Promotions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MS Promotions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MS Promotions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MS Promotions zijn verstrekt, heeft MS Promotions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor om tijdig aanwezig te zijn. MS Promotions kan de Dienst niet langer laten duren dan overeengekomen.
 6. Indien MS Promotions en/of door haar ingeschakelde derden Diensten uitvoeren op de locatie van Klant, draagt de Klant zorg voor een werkbare situatie en voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Indien MS Promotions bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van materiaal dat zij nodig acht, is Klant gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.
 8. Indien Klant en/of een derde materiaal van MS Promotions vernielt of op een andere wijze schade toebrengt, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan MS Promotions te vergoeden.
 9. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant MS Promotions hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MS Promotions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MS Promotions en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MS Promotions op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MS Promotions en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 5. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de Klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zal dit worden doorberekend aan de Klant.
 6. De Klant dient derhalve rekening te houden met de programmakosten, zoals deze bekend zijn bij MS Promotions op het tijdstip van boeking, ook al blijken minder deelnemers aanwezig te zijn bij de activiteit dan gepland. Eventuele restitutie is hierbij niet mogelijk.


Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. MS Promotions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat MS Promotions goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is MS Promotions bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MS Promotions op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MS Promotions de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst.
 4. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MS Promotions gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MS Promotions vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MS Promotions op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7 - Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. MS Promotions heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling van een factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving in de valuta die is gefactureerd.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MS Promotions mede te delen.
 5. Het volledige bedrag moet minimaal 2 weken voor aanvang activiteit betaald worden en uiterlijk 30 dagen na de factuur datum. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien MS Promotions besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 8 - Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door MS Promotions.
 2. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan Klant in rekening gebracht. Hierbij wordt minimaal 150 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien annulering geschiedt binnen veertien (14) dagen voor de datum waarop het evenement of uitje zal plaatsvinden, dient het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald.
 4. Indien Klant een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming annuleren, ongeacht de redenen. MS Promotions zal alle door Klant betaalde kosten terugbetalen. Indien Klant akkoord gaat dat MS Promotions begint met het uitvoeren van de Dienst binnen deze termijn, dan doet hij daarmee uitdrukkelijk afstand van zijn bedenktermijn.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MS Promotions is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien MS Promotions aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van MS Promotions verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het met Klant overeengekomen bedrag.
 3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van MS Promotions vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MS Promotions binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. MS Promotions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. MS Promotions is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname aan een evenement of workshop geschiedt op eigen risico.
 6. MS Promotions is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van Klant en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.
 7. MS Promotions is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8. De Klant vrijwaart MS Promotions voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MS Promotions.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 10 - Overmacht
 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MS Promotions, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MS Promotions zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MS Promotions of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MS Promotions overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MS Promotions heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 - Veiligheidsvoorschriften

 1. Indien MS Promotions van mening is dat in het belang van de veiligheid het evenement of workshop geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde het evenement of workshop af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. MS Promotions is gerechtigd toegang, dan wel deelname aan het evenement of workshop te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht met betrekking tot de veiligheid, capaciteit, openbare orde, de dreiging van het ontstaan van schade of hinder, alsmede elke andere reden die in verband staat met het hiervoor genoemde.
 3. Klant en derden zijn verplicht de door MS Promotions opgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen, alsmede maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat Klant en/of de derde of andere bezoekers in gevaar kan brengen.
 4. Indien Klant en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is MS Promotions gerechtigd de betreffende personen te verwijderen van het evenement of de workshop, zonder dat MS Promotions gehouden is tot vergoeding van enige schade.


Artikel 12 - Identiteit van MS Promotions

 1. MS Promotions is bij de KvK geregistreerd onder nummer 39087412 en draagt btw-identificatienummer NL002171611B07. MS Promotions is gevestigd aan de Blokstallen 2D 4611 WB Bergen opZoom
 2. MS Promotions is per e-mail te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., middels de website bedrijfsuitjequiz.nl en telefonisch op 085-0604384.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen MS Promotions en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MS Promotions en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.


Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden worden tezamen met de boeking verstuurd. Bovendien staan ze op de website www.bedrijfsuitjequiz.nl en ze zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..